Poznaj swoje prawa przed wyjazdem na wakacje

W okresie wakacyjnym konsumenci, uczestnicząc w imprezach turystycznych, korzystają z usług biur podróży, linii lotniczych.
Warto zatem przypomnieć o przysługujących im uprawnieniach.Błąd biura podróży
Jeżeli podczas imprezy turystycznej warunki są niezgodne z zawartą umową (ofertą biura podróży), nieprawidłowości należy
zgłosić jeszcze w trakcie wyjazdu (najlepiej pisemnie) na miejscu u rezydenta. Jeżeli pomimo zgłoszenia sprawa nie została rozwiązana podczas wyjazdu, mamy prawo reklamować nieudane wakacje. Na zgłoszenie reklamacji mamy 30 dni od zakończenia imprezy. W treści reklamacji powinny zostać opisane zastrzeżenia dotyczące wyjazdu, wskazane jakiej rekompensaty się domagamy oraz powołane dowody na potwierdzenie naszych roszczeń (zdjęcia, świadkowie).
Opóźniony lot
W przypadku opóźnienia lotu przewoźnik jest zobowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną informację o przepisach
dotyczących minimalnych praw pasażerów, w tym prawa do odszkodowania i opieki polegającej na zapewnieniu posiłków i napojów adekwatnych do czasu oczekiwania oraz zapewnieniu noclegu w przypadku, gdy wylot odbywa się następnego dnia. Pasażer ma prawo do odszkodowania za stracony czas, ale tylko wówczas, gdy samolot jest opóźniony z winy przewoźnika o co najmniej trzy godziny. O wysokości odszkodowania decyduje długość lotu. Wniosek o odszkodowanie składamy w pierwszej kolejności do przewoźnika. Jeżeli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania można wystąpić ze skargą do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Odszkodowanie przysługuje również w przypadku odwołania lotu oraz niewpuszczenia na pokład (overbooking). Odszkodowanie nie przysługuje jednak, jeżeli lot odwołano z przyczyn niezależnych od przewoźnika takich jak m.in. złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna.
Zniszczony bagaż
W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub dostarczenia z opóźnieniem bagażu przysługuje odszkodowanie. W tym celu należy zgłosić się do punktu zagubionego bagażu na lotnisku i wypełnić formularz nieprawidłowości bagażowej (PIR) zachowując jego
kopię. Należy pamiętać, że linie lotnicze posiadają regulaminy przewozu, które wyłączając odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy wkładane do bagażu tj. latpopy, biżuteria, czy sprzęt fotograficzny.
Problemy z reklamacją
W przypadku jeżeli zgłaszane reklamacje nie zostały uznane przez przedsiębiorców można zgłosić się po poradę i pomoc do:
• Europejskiego Centrum Konsumenckiego (w sytuacji gdy przedsiębiorca ma swoją siedzibę poza granicami Polski, w kraju należącym do Unii Europejskiej)
• Miejskiego Powiatowego Rzecznika Konsumentów (w przypadku gdy przedsiębiorca ma siedzibę na terenie Polski).

Miejski Rzecznik Konsumentów w Chorzowie Joanna Podzimska
tel. 32 416 54 20;e-mail: podzimska_j@chorzow.eu

| 2017-07-01 | Puls Miasta