Pracowity początek kadencjiRozmowa z Waldemarem Kołodziejem, Przewodniczącym Rady Miasta Chorzów.

- Za nami rok 2019. Jak Pan ocenia ten czas z perspektywy Przewodniczącego Rady Miasta?
- Był to rok wypełniony wieloma ważnymi wydarzeniami i decyzjami. Nie ulega wątpliwości, że dla chorzowskiego samorządu były to bardzo pracowite miesiące. W 2019 roku odbyło się 13 sesji Rady Miasta, na których uchwalono 258 uchwał. Warto podkreślić, że na IX sesji RM, która odbyła się 24 czerwca ubiegłego roku, radni – oprócz udzielenia absolutorium – po raz pierwszy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta. Na tej samej sesji po raz pierwszy głos zabrali mieszkańcy Chorzowa. Zgodnie z Ustawą raz w roku, po wcześniejszym zgłoszeniu się do dyskusji, podczas obrad Rady Miasta, kiedy głosowane jest wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta mieszkańcy naszego miasta mogą w sposób bezpośredni przedstawiać swoje stanowisko. W 2019 roku Rada Miasta przyznała Honorowe Obywatelstwo Miasta Antoniemu Piechniczkowi. Natomiast medalami “Za zasługi dla Miasta Chorzów” uhonorowano: Annę Knysok, Henryka Hornika, Grzegorza Gowarzewskiego, Roberta Jańczuka i Janusza Gancarczyka.
- W czym przejawiała się aktywność chorzowskich radnych?
- Zaangażowanie samorządowców w sprawy mieszkańców widoczne jest zarówno podczas sesji Rady Miasta, jak i w codziennych działaniach. Radni zgłosili w 2019 roku aż 232 interpelacje, które w większości dotyczyły bardzo istotnych spraw dla naszego miasta i jego mieszkańców. Intensywnie pracowało także 9 komisji Rady Miasta, które spotkały się na 131 posiedzeniach. Trzeba pamiętać, że Rada Miasta sprawuje nadzór nad władzą wykonawczą, czyli wszystkimi działaniami Prezydenta. Tą szczególną komórką kontrolną jest Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą radni wszystkich klubów. W mojej ocenie, radni solidnie przepracowali 2019 rok. Jestem przekonany, że przy podejmowaniu decyzji – mimo częstej różnicy zdań i zaciętej dyskusji – kierowali się oni głównie interesem społecznym i dobrem naszego miasta. Pragnę za to serdecznie podziękować wszystkim radnym. Z zadowoleniem należy także odnotować rosnącą aktywność mieszkańców Chorzowa. Na dyżurach pełnionych przez radnych w Urzędzie Miasta w każdy czwartek, chorzowianie zgłosili 5 wniosków i 52 interwencje. W ubiegłym roku do Rady Miasta wpłynęło 16 skarg od obywateli na działalność jednostek samorządu gminnego, z czego w 2019 roku rozpatrzono 14 zgłoszeń. Pozostałe skargi, ze względu na prowadzone postępowanie wyjaśniające, zostaną rozpatrzone w 2020 roku.
- Jak układa się współpraca Rady Miasta z Prezydentem Miasta i podległymi mu jednostkami samorządowymi?
- Moim zdaniem, bardzo dobrze. Prezydent Miasta, jego zastępcy, a także dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta i wszystkich jednostek pomocniczych samorządu gminnego z pełnym zaangażowaniem realizują cele wytyczone przez organ uchwałodawczy, czyli Radę Miasta. Taka harmonijna współpraca pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
- Według wielu ekspertów rok 2020 będzie bardzo trudny dla samorządów pod względem finansowym…
- Z pewnością będzie to także duże wyzwanie dla Chorzowa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w związku ze zmniejszeniem wpływu z podatku PIT, wzrostem cen energii, rosnącymi kosztami w oświacie, do której miasta muszą dopłacać ogromne kwoty z powodu niewystarczającej subwencji, a
także wzrostem płacy minimalnej w tegorocznym budżecie miasta zabraknie środków na niektóre nowe, duże inwestycje. Planowanie wydatków publicznych musi uwzględniać wszystkie ograniczenia i zagrożenia, ale nie może zahamować rozwoju miasta. Z takim przekonaniem 19 grudnia 2019 roku Rada Miasta przyjęła zaproponowany budżet, tym samym akceptując zadania i cele, które powinny być zrealizowane w 2020 roku. Warto podkreślić, że plan finansowy został przyjęty bez głosów sprzeciwu, jedynie przy głosach wstrzymujących się ze strony radnych opozycji.

| 2020-02-06 | Puls Miasta