Zaczęła się kampania wyborcza

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa
Z przykrością obserwuję, że chorzowscy radni PiS sprowadzają do naszego miasta standardy brudnej kampanii z Warszawy. Szkoda. Muszę się jednak odnieść do informacji zawartej w ulotce, która ostatnio trafiła do części skrzynek pocztowych mieszkańców Chorzowa. Należą się Państwu pewne wyjaśnienia. Po pierwsze: dodatek specjalny, który jest przytaczany w publikacji to nie premia, ani nagroda, lecz część wynagrodzenia pracowników w urzędach. Jest przyznawany we wszystkich samorządach od wielu lat. Zaniedbaniem wytkniętym przez RIO był brak daty końcowej w dokumentach dotyczących tych dodatków. Błąd popełnił pracownik wydziału kadr i zostały w stosunku do niego wyciągnięte konsekwencje służbowe. Przypominam również, że opisywana sprawa została wyjaśniona już w zeszłym roku. Odnoszę jednak wrażenie, że zbliżająca się kampania wyborcza powoduje, że temat jest ponownie odgrzewany przez PiS. To zapewne nie ostatnia taka akcja chorzowskich polityków z Prawa i Sprawiedliwości. Liczę, że ze względu na szacunek dla mieszkańców Chorzowa, nadchodząca kampania wyborcza w naszym mieście będzie bardziej merytoryczna.

Krzysztof Karaś, Sekretarz Miasta
Art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych mówi wyraźnie: „pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny”. Przepis ten określa tylko komu można przyznać dodatek specjalny i z jakiego tytułu. Przepis nie wymaga dla jego prawidłowego stosowania wskazania w dokumencie okresu czy opisania dodatkowych zadań, które stały się przesłanką jego przyznania. W ocenie Urzędu Miasta RIO przyjęło błędną wykładnię zapisu ustawy. Nie można bowiem twierdzić, że dodatki specjalne zostały wypłacone bezpodstawnie, a tym samym nie można ich uznać za świadczenia nienależne, skoro pracownicy wykonywali dodatkowe zadania na rzecz pracodawcy. W żadnym momencie RIO nie zakwestionowała zasadności podstawy ich przyznania. Brak określenia w decyzji okresu, na jaki taki dodatek został przyznany stanowił wyłącznie błąd formalny, za co wobec odpowiedzialnego pracownika wyciągnięto konsekwencje służbowe. Kolejną sprawą jest to, że Regionalna Izba Obrachunkowa w żadnym miejscu wystąpienia pokontrolnego nie wezwała do zwrotu przyznanych dodatków specjalnych. Zalecono natomiast przeanalizowanie prawidłowości przyznania dodatków specjalnych oraz podjęcie działań w celu dobrowolnego zwrotu równowartości bezpodstawnie przyznanych dodatków, a w przypadku braku dobrowolnej wpłaty rozważyć wyegzekwowanie od osób odpowiedzialnych. Przyznawanie dodatków specjalnych w miastach było przedmiotem wielu kontroli, m.in. w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu. We wszystkich wnioskach pokontrolnych regionalne izby obrachunkowe opisały, analogiczne do stwierdzonych w Urzędzie Miasta Chorzów, nieprawidłowości w zakresie przyznawania dodatków specjalnych, jednak w żadnym z nich nie polecono podjąć działań w celu dobrowolnego zwrotu równowartości bezpodstawnie przyznanych dodatków. Podczas poprzednich kontroli inspektorzy RIO nie kwestionowali ich formy, mimo że dodatki przyznawane są od blisko 10 lat.

Instancją odwoławczą nie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Od stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej można się odwołać
jedynie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, co w praktyce oznacza odwołanie się do tego samego organu – brak jest prawnej możliwości dochodzenia swojego stanowiska np. w Sądzie Administracyjnym. Niemniej wszystkie zalecenia pokontrolne zostały w urzędzie wdrożone. Wydano nowe decyzje w sprawie procedur przyznawania składników wynagrodzenia. Uzupełniono dokumenty o datę końcową oraz dokładną przyczynę przyznania dodatku. Sprawa pochodzi z 2017 roku. Prezydent Chorzowa opisywał wyniki kontroli podczas sesji Rady Miasta kilkanaście miesięcy temu. Cała kompletna dokumentacja, wraz z naszymi zastrzeżeniami do protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej od ponad roku znajduje się też na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i każdy ma do niej w każdej chwili dostęp.

| 2018-07-30 | Puls Miasta