Kontrola w związku z deklaracjami śmieciowymi

Miasto skontroluje właścicieli nieruchomości. Ma to związek z błędnymi danymi dotyczącymi osób ujętych w złożonych przez nich deklaracjach śmieciowych. Odbiór odpadów komunalnych organizowany przez Miasto wiąże się z koniecznością składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po sprawdzeniu prawidłowości składania tego dokumentu okazało się, iż ilość mieszkańców zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne, jest znacząco wyższa niż to, co zostaje zadeklarowane w tychże deklaracjach.
W związku z tym Miasto przystępuje do kontroli wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie złożyli prawidłowo deklaracji uwzględniającej faktyczną ilość osób zamieszkujących poszczególne lokale w budynkach wielolokalowych.

| 2022-03-17 | Puls Miasta